Sisällöntuotanto ja sen hyödyt liiketoimintaan

Erinomainen sisällöntuotanto kasvattaa yrityksen näkyvyyttä & uskottavuutta. Me suunnittelemme ja toteutamme sisältösi hakukoneoptimoidusti.

Mitä on sisällöntuotanto ja miksi se kannattaa?

Sisällöntuotanto on asiakaslähtöistä markkinointia, jossa tuotetaan kiinnostavaa ja asiakkaita palvelevaa sisältöä. Sisältö itsessään voi vaihdella yrityksen ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, kunhan ensisijaisesti muistaa asiakkaan näkökulman.

On tärkeää luoda hyödyllistä sisältöä, joka palvelee yrityksen eri kohderyhmiä parhaiten.

Tavoitteena on kasvattaa myyntiä ilman myymistä ja sisältömarkkinointi onkin osana laajempaa inbound-markkinointia.

Sisältömarkkinoinnissa pitää ottaa huomioon ostopolun eri vaiheissa olevat asiakkaat ja tehdä sisältöä, joka vastaa näitä eri ostopolun vaiheita.

Kaikkien alojen yritykset voivat hyötyä sisältömarkkinoinnista, kunhan ne löytävät oikean strategian ja lähestymistavan. Tärkeintä on löytää oikeat aihealueet ja selvittää, mikä yrityksen asiakkaita kiinnostaa sekä mitä he etsivät verkosta.

Engaio Digital tuottaa ja suunnittelee hakukoneoptimoitua sisältömarkkinoinnin strategioita ja tuottaa asiakaslähtöistä sisältöä verkon eri tarpeisiin alasta riippumatta.

Ota yhteyttä

Sisältömarkkinoinnin hyödyt:

1. Luotettavuuden kasvattaminen verkossa

Sisältömarkkinointi kasvattaa luotettavuutta verkossa asiantuntijuuden ja auktoriteetin rakentamisella. Luotettavuus yritystä kohtaan luo pidempiaikaisia ja uskollisempia asiakassuhteita.

Arvon luomista ilman myyntiä

Kun autat asiakkaita ymmärtämään ja ratkaisemaan ongelmiaan, se pienentää kynnystä tulla myöhemmin asiakkaaksi. Ratkaisukeskeisellä sisällöllä sitouttaminen tuo lisäarvoa.

Yritys pystyy opettamaan kohdennetulla viestinnällä asiakkaillensa omista palveluistaan ja tuotteistaan sekä kuinka ne voivat ratkaista asiakkaiden erilaisia kipupisteitä.

Kontrolloimalla viestintää yritys pystyy kertomaan oikeita asioita asiakkaille ja siten nopeuttamaan asiakkaan etenemistä ostoputkessa.

Luotettavuuden kasvu mahdollistaa uusien asiakkaiden löytämisen myös kasvavien referenssien myötä.

2. Sisällöntuotanto ja hakukoneoptimointi

Hyvässä sisällöntuotannossa on otettu huomioon hakukoneoptimointi, jotta tuotettu sisältö sijoittuisi mahdollisimman korkealle hakukoneissa. Hyvä sisältö, jota ei verkosta löydy, ei tule tuottamaan yritykselle.

Hyvin hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto on seuraavanlaista:

 • Laadukasta sisältöä, joka vastaa asiakkaiden hakuaikeita ja kiinnostuksen kohteita.
 • Sisältää oikeissa määrissä oikeat hakusanat.
 • Sisältö on tarpeeksi laajaa ja vastaa oikeisiin kysymyksiin.
 • Tuotettu oikeiden tavoitteiden mukaisesti
  • Esimerkiksi tuotesivun hakukoneoptimointi on erilaista, sillä sen tavoitteet ovat erilaisia kuin hyvän blogikirjoituksen.
 • Luo sisältöä, joka on ikivihreää ja kestää hyvin aikaa. (i.e Evergreen Content) – Hakukoneoptimointi ei ole nopea prosessi. Ikivihreä sisältö tulee tuottamaan tuloksia parhaiten pidemmällä aikavälillä.
 • Mobiilioptimoitu kokemus
  • Mobiilin osuus kaikista hauista on korkea sekä kasvava ja sisällön tulee olla sen mukaista.

Miten hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto vaikuttaa orgaaniseen liikenteeseen pitkällä aikavälillä

Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto lisää orgaanista liikennettä yrityksen verkkosivuille pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi ongelmia ratkovat blogikirjoitukset saattavat tuoda suurimman osan verkkoliikenteestä pitkällä aikavälillä sen jälkeen, kun ne ovat julkaistu.

Luo sisältö, joka on mukaansa tempaavaa, jotta asiakkaasi pysyisivät kauemmin verkkosivuilla, joka johtaakin parempiin sijoituksiin hakukoneissa.

Laaja sisältökirjasto verkkosivuilla mahdollistaa erilaisten aiheiden läpikäymisen, joka tuo yritykselle näkyvyyttä uusissa hakusanoissa ja lisää asiakkaiden viihtyvyyttä verkkosivuilla.

Uusien hakusanojen hyödyntämisellä yritys laajentaa omaa kohderyhmäänsä.

Jokainen blogi, artikkeli ja postaus yrityksen verkkosivuille on yksi sivu lisää, jota google voi indeksoida hakukoneeseensa. Hyvin hakukoneoptimoitu sisältö sijoittuu siellä korkeammalle.

Lisäsisällön avulla voidaan saada parempia sijoituksia hakukoneissa pitkille hakusanoille (3 tai enemmän sanan hakusanat). Olettaen, että hakuaie täyttyy lisäsisällöllä.

Laadukas ja laaja kirjasto sisältöä parantaa yrityksen verkkotunnuksen auktoriteettia hakukoneissa. Auktoriteetti vaikuttaa sijoituksiin hakukoneissa.

Kun yrityksellä on paljon kosketuspisteitä julkisena verkossa, se tulee nostamaan mahdollisuutta saada enemmän viittausliikennettä (Referall traffic) ja sosiaalisen median jakoja.

Tämä lisää mahdollisuuksia siihen, että asiakas pystyy reagoimaan yritykseen useammin sekä helpommin.

Lue lisää hakukoneoptimoinnista ja sen hyödyistä.

3. Sisällöntuotannon hinta

Sisällöntuotannon hinta perustuu työn hintaan eli aika, mitä on käytetty sisällöntuottamiseen, sen suunnittelemiseen ja sen julkaisemiseen.

Yritys pystyy helposti aloittamaan sisällöntuotannon, jos on aikaa investoida siihen. Monesti strategioiden muodostamisessa voi tulla ongelmia sisäisessä tuotannossa.

Ulkoistamalla sisällöntuotannon strategian yritys saavuttaa selkeämmän kuvan, miten kannattaa toimia ja millaista sisältöä tuottaa.

Lyhyellä aikavälillä on vaikea saavuttaa tuloksia sisällöntuotannolla, mutta tulevaisuudessa siitä tulee erittäin kustannustehokas viestinnän ja verkkomarkkinoinnin keino.

Aktiivisella tuotannolla on korkoa korolle vaikutus, kun eri julkaisut alkavat sijoittua hakukoneissa.

Sisällöntuotanto tukee muita markkinointitoimenpiteitä luomalla sisältöä, joka vastaa asiakkaiden toiveita ja siten kasvattaa konversioita.

Sisällöntuotanto mahdollistaa myynnin automatisointia, koska asiakkaat lähestyvät yritystä suoraan.

Sisällön luominen vaatii aikaa ja investointeja, mutta sen hyöty yritykselle on moninkertainen siihen käytettyyn aikaan verrattuna.

4. Sisällöntuotannon tuloksien mittaaminen

Verkon sisältöjä voidaan analysoida tutkimalla dataa, jota sisällöt tuottavat verkkoanalytiikalla. 

Sisällön tuotolle ja tuloksille pitää ensin asettaa oikeat tavoitteet: mitä sisällöltä halutaan ennen tavoitteiden onnistumisen mittaamista?

Tavoitteina voivat olla mm:

 • Myynti
 • Liidit
 • Brändin kasvattaminen
 • Palveluiden ja tuotteiden esille tuominen

Itse sisällön mittaamiseen voidaan hyödyntää verkkoanalytiikkaa, sen mittareita sekä työkaluja. Silloin voidaan mitata miten asiakkaat vastaanottavat sisällön.

Miten tiedän onko sisältö oikeanlaista asiakkailleni?

 • Mitä tapahtuu kun asiakas tulee sivulle:
  • Poistuuko hän välittömästi verkkosivulta, koska ei ole saanut etsimäänsä vastausta?
 • Ei lue tai reagoi sisältöön tarpeeksi tai viestinnän tavoite ei toteudu.
 • Ei konvertoidu oikein. Esim. määritelty konversio ei tuota tulosta sivulla.
 • Keskittyy muihin asioihin kuin sisältöön itsessään
 • Sivun ominaisuudet häiritsevät sisältöä.
 • Löytyykö sisältö ylipäätänsä oikeilla hakusanoilla hakukoneista.

Analytiikan avulla sisältöä kehitetään datan avulla aina paremmaksi, jotta se vastaisi asiakkaan kiinnostusta ja oikeat tavoitteet saadaan sisällöltä.

Jatkuva testaus on hyvän sisällöntuotannon ydin:

Eri sisällöntuotannon osa-alueet mahdollistavat monia erilaisia sisältötyyppejä ja niiden yhdistelmiä, joita yritys voi hyödyntää tehokkaasti.

Analytiikan avulla löydetään uusia mahdollisuuksia sisällöntuotantoon: mm. etsitään millainen sisältö voisi toimia tai mitä hakusanoja kannattaa hyödyntää omassa sisällön kehittämisessä.

Tärkeää on kuitenkin dokumentoida strategia ja tehdyt toimenpiteet tarkasti, jotta pystyt seuraamaan tuloksia ja tarvittaessa toistamaan sisältöä, joka on toiminut.

Yritykset, jotka dokumentoivat strategiansa tekevät kolme kertaa todennäköisemmin paremman tuloksen sisällöntuotannolla

Lue lisää verkkoanalytiikasta ja sen hyödyistä

5. Sisällöntuotannon osa-alueita

Sisällön osa-alueet ja tyypit ovat laajentuneet vuosien mittaa paljon. Nykyään pystytään sisällöntuotannon strategiassa hyödyntämään erilaisia sisältöjä keskenään erilaisin vaikutuksin. 

Eri sisältötyyppejä: 

 • Artikkelit
  • Pidemmät kirjoitukset, jotka ratkaisevat ongelmia sekä avaa asioita syvemmin.
  • Tämä antaa mahdollisuuden luoda auktoriteettia omalla alalla hyvin.  

 • Tiedotteet
  • Yrityksen ajankohtaiset uutiset.
 • Kotisivujen ja laskeutumissivujen sisältö
  • Luoda tehokkaita konvertoituvia sivuja, joilla on tietty tavoite.
 • Blogit
  • Mahdollistaa vapaamman tavan kirjoittaa omille asiakkailleen. On hyvä aina muistaa tuoda ilmi lukijan tekstistä saama hyöty.
 • Some-sivujen ja julkaisujen sisältöä
  • Materiaalia, joita on tuotettu, pystytään kierrättämään usean sosiaalisen median tarpeisiin.
  • Sosiaalista mediaa voidaan käyttää erilaisten sisältöjen kokeilemiseen ja datan avulla voidaan selvittää millaiset sisältötyypit ovat yritykselle tehokkaimpia.
 • Videot & kuvat
  • Videot ovat oiva keino antaa uutta näkökulmaa jo kirjoitettuun materiaaliin ja kasvattaa sivulla vietettyä aikaa.
  • Kuvat ovat tärkeässä osassa hakukoneoptimoinnissa, sillä kuvien osuus hauissa kasvaa.
 • FAQ ja useimmin kysytyt kysymykset
  • Helpota asiakaspalvelua sisällöllä, joka ratkaisee nopeasti yleisiä ongelmia

 • Tuotesivut
  • Hyvät resurssit, jotka liittyvät palveluihin ja tuotteisiin kasvattavat niissä kävijöiden määriä ja myyntiä.

Hyvästä sisällöstä pystyy luomaan myös erilaista sisältöä moniin eri kanaviin ja onkin suotavaa, että sitä käytettäisiin näin.

Esimerkiksi luomalla yhden hyvän hakukoneoptimoidun artikkelin, pystytään luomaan materiaalia mm.  :

 • Sosiaaliseen mediaan
 • Käyttää mainonnassa
 • Tehdä videoita
 • Käyttää asiakastapaamisissa
 • Luoda tehokkaita ja jaettavia infograafeja
 • Avata aihealueita podcastin merkeissä
 • Sähköpostimarkkinoinnin materiaaleina

Muista, että hyvää sisältöä kannattaa aina julkaista omilla verkkosivuilla, koska yritys pystyy kontrolloimaan sisällön näkyvyyttä parhaiten siellä.

Säännöllinen julkaiseminen auttaa yrityksiä pysymään pinnalla ja saavuttamaan enemmän näkyvyyttä ja siten myyntiä. 

Useammat asiakkaat etsivät lisätietoa Googlettamalla tai yrityksen omilta sivuilta, joten sisällön laajuus auttaa tarjoamalla enemmän informaatiota yrityksestä. 

Sisällöntuotanto poikkeaa mainonnasta siten, että traditionaaliseen mainontaan nähden sisältömarkkinointi ei ole häiritsevää asiakkaille kun se on hänelle hyödyllistä.

Miten löytää kohderyhmien tarpeet:

Etsi, mitä tiedontarpeita yrityksen asiakkailla on, jonka ratkaisuna toimivat yritykset tuotteet ja palvelut. 

Mieti lähestymistapa, joka saisi asiakkaat kiinnostumaan sisällöstä. On tärkeää huomata, missä kohderyhmä on. Esimerkiksi: Löytävätkö asiakkaat yrityksen suoraan hakukoneesta etsimällä vai onko sosiaalisella medialla isompi vaikutus. 

Sisällöntuotannon haasteita, joissa voimme auttaa yrityksiä:

 • Oikeiden mittareiden ja tavoitteiden määrittäminen.
 • Kohderyhmien tarpeiden ymmärtäminen.
 • Ajan puute luoda sisältöä.
 • Millaista sisältöä pitäisi luoda ja kenelle?
 • Säännöllinen sisällöntuottaminen.
 • Tuoton laskeminen sisällölle.
 • Hakukoneoptimoidun sisältöstrategian luominen.

Sisällöntuotannolla ja sen hyödyntämisellä on markkinoinnissa monia vahvoja hyötyjä ja onkin helppoa ymmärtää, miksi sisällöntuotantoa hyödyntävät yritykset saavuttavat enemmän.

Sisällöntuotanto toimii parhaiten osana kokonaisvaltaista markkinoinnin strategiaa. Lue kasvumarkkinoinnista tästä.

Autamme yrityksiä kasvattamaan verkkonäkyvyyttä sisällöntuotannon avulla. 

Ota yhteyttä, niin kerromme, miten ottaa sisällöntuotanto tuloksellisesti mukaan yrityksen markkinoinnin strategiaan.